شورای عالی صلح به آنعده اعضای اسبق طالبان تصدیق نامه ها توزیع نمود که در این اواخر نام های ایشان از لست سیاه شورای امنیت ملل متحد حذف گردیده اند

به اشتراک بگذارید

بتاریخ 24 سرطان سال جاری در نتیجه تلاش های مشترک شورای عالی صلح، دولت افغانستان واداره ملل متحد درافغانستان، نام های 15 تن از اعضای اسبق طالبان ازلست سیاه شورای امنیت ملل متحد حذف شدند.
ازجملۀ این 15 تن از اعضای اسبق طالبان 5 تن آنان اعضای کنونی شورای عالی صلح میباشد.

بتاریخ 24 سرطان سال جاری در نتیجه تلاش های مشترک شورای عالی صلح، دولت افغانستان واداره ملل متحد درافغانستان، نام های 15 تن از اعضای اسبق طالبان ازلست سیاه شورای امنیت ملل متحد حذف شدند.
ازجملۀ این 15 تن از اعضای اسبق طالبان 5 تن آنان اعضای کنونی شورای عالی صلح میباشد. 
درمجلس که به همین مناسبت در مقر شورای عالی صلح به اشتراک فضیلتماب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، ستفن دمیستورانماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، نماینده گان شورای امنیت ملی افغانستان، وزارت امور داخله، دفاع ، ریاست امنیت ملی ونماینده گان سفارت خانه های کشور های عضوشورای امنیت ملل متحد تدویر یافته بود، در ابتدا فضیلتماب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح سخنرانی نموده وضمن قدردانی از این اقدام شورای امنیت ملل متحد اظهاری امیدواری نمود تا در آینده نیز شاهد این نوع اقدامات باشیم.   
استاد ربانی گفت که این تصمیم شورای امنیت ملل متحد دست آورد بزرگی درعرصۀ بوجود آوردن فضای اعتماد دربین دولت افغانستان ، جامعۀ جهانی ومخالفین مسلح میباشد.
delist2وی از تمام کسانیکه دراین عرصه تلاش های خستگی ناپذیر نموده اند تشکری نمود.
دراین نشست استاد ربانی یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا دست ازجنگ کشیده ودر عوض آن راه گفتگو وصلح را درپیش گیرند.
دراین مجلس آقای ستفن دمیستورا نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد نیز صحبت نموده وگفت که ملل متحد به کمک های خویش به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. وی نیز از از تلاش های نماینده گان تمامی ادارات که درنتیجه آن نام های 15 تن از اعضای اسبق طالبان از لست سیاه  شورای امنیت ملی حذف شدند قدردانی نمود.
به تعقیب آن مولوی ارسلا ن رحمانی معیین وزارت تحصیلات عالی درحکومت طالبان وعضو فعلی شورای عالی صلح به نمایندگی از کسانیکه نام های ایشان از لست سیاه حذف شده اندصحبت مختصر نموده گفت که  با حذف نام های این تعداد اعضای طالبان از لست سیاه ملل متحد بدون شک راه را برای مذاکره واعتماد سازی بین delist3دولت ومخالفین باز میگردد. 
درختم جلسه ازسوی فضیلتماب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، ستفن دمیستورا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان ودیگر مقامات به 11 تن از کسانیکه نام های ایشان از لست سیاه شورای امنیت ملل متحد حذف گردیده تصدیق نامه ها توزیع گردید.
قابل یادوری است که ازجمله این 15 تن از اعضای اسبق طالبان 4 تن آنان قبلا فوت نموده اند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.