زنان ولایت سرپل، انگیزۀ خشونت را نبود صلح میدانند

به اشتراک بگذارید

بمنظور بررسی عوامل خشونت علیه زنان در ولایت سرپل و جستجوی راهکار های مقابله با آن، جلسۀ کمسیون محو خشونت علیه زنان به تأریخ ۴ اسد سال روان تدویر یافت.
درین جلسه که تحت ریاست خانم نسیمه آرزو رئیسۀ امور زنان ولایت سرپل در تالار ریاست زنان آن ولایت دایر گردیده بود، الحاج خلیل الله عزیزی نمایندۀ کمیتۀ صلح ولایتی سرپل، شماری از بانوان و فعالان حقوق زن، استادان پوهنتون و تعدادی از قریه داران قراء مختلف ولایت سرپل اشتراک ورزیده بودند.
در آغاز رئیسۀ امور زنان ولایت سرپل ضمن صحبتی صلح را یگانه کشتی نجات مردم از غرق شدن در بد بختی های زنده گی خوانده، تأکید ورزید که نبود صلح و ضعف حاکمیت قانون عوامل مهمی تشدید خشونت علیه زنان است. وی از حاضرین خواست تا جهت تأمین صلح و ثبات و محو هر گونه خشونت و جنگ بخصوص جلوگیری از بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان در آن ولایت همکاری نمایند. سپس نمایندۀ کمیتۀ صلح ولایتی سرپل در مورد حقوق و نقش زنان در پیشرفت و ترقی جامعه صحبت نموده یاد آور شد که مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از اولویت های مهم کاری برای خانواده ها است تا ازین طرق فرهنگ صلح در جامعه تقویت بیشتر یابد. وی از اشتراک کننده گان محفل و مردم آن ولایت خواست تا بر مبنای احکام و ارشادات دین مبین اسلام برای تحقق برنامه های صلح با روحیۀ همبستگی و وفاق ملی متحدانه بیندیشند و  کمیتۀ صلح ولایتی را یاری رسانند. در اخیر همایش img sarepul peace anti violence asad 4 2اشتراک کننده گان جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و همکاری در جهت تحقق برنامه های صلح آماده گی خویش را ابراز نمودند. محفل با دعای خیر پایان یافت.
طبق یک گزارش دیگر، ورزشکاران ولایت سرپل نیز طی همایشی که به تأریخ ۵ اسد سال روان در آن ولایت با اشتراک محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل، مولوی نقیب الله رئیس شورای علمای آن ولایت و رئیس کمیتۀ صلح ولایتی سرپل تدویر یافته بود، همبسته گی و حمایت شان را از پروسۀ صلح ابراز نمودند.
 درین محفل سخنرانان ضمن اشاره به اهمیت ورزش در ایجاد یک جامعۀ سالم با افراد صحتمند تأکید ورزیده، رسیدن به چنان جامعۀ ایده آل را بدون موجودیت صلح و ثبات نا ممکن خواندند. در اخیر همایش، اشتراک کننده گان حمایت قاطع شان را از تطبیق برنامه های صلح اعلام نمودند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.