زنان رضا کار صلح در فاریاب فعالیت گسترده را انجام داده اند

به اشتراک بگذارید

جلسۀ همآهنگی کمیتۀ صلح ولایتی فاریاب با رضاکاران صلح مرکز رشد استعداد های زنان مقیم ولایت فاریاب دایر گردید. درین جلسه که به تاریخ ۱۸ عقرب سال روان در آن ولایت تدویر یافته بود، مولوی اسد الله جمالی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فاریاب، خانم معصومه رحیمی مسئول شبکۀ رشد استعداد های زنان مقیم شهر میمنه، خانم صالحه اولکر مسئول دفتر NCA، و همچنان اعضای بخش اناث شورا های رضاکار صلح از هفت ولسوالی فاریاب اشتراک ورزیده بودند.
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ربانی آغازگردید سپس خانم رحیمی مسئول شبکۀ رشد استعداد های زنان در مورد کارکرد های اعضای شوراهای رضاکار صلح گفت: شوراهای رضا کار صلح زنان در ولسوالی ها در کنار برادران ما با علاقمندی خاصی برای حل منازعات فامیلی کار میکنند که تا کنون ده ها منازعۀ کوچک فامیلی را حل وفصل نموده اند.

همچنان زنان آگاه این شوراها از پیوستن جوانان به مخالفین مسلح نیز جلوگیری نموده اند. وی از مسئولین کمیتۀ صلح ولایتی فاریاب تقاضا نمود که شوراهای رضا کار صلح در محلات را مورد حمایت خویش قرار دهند. متعاقبآ خانم اولکر همآهنگ کنندۀ دفتر NCA ضمن خرسندی از فعالیت اعضای این شوراها، برای آنان طلب موفقیت نمود.
هکذا هریک از اعضای شورا های متذکره راجع به فعالیت های صلح جویانۀ خویش بخاطر حل منازعات فامیلی، تبلیغات جهت کاهش و محو خشونت علیه زنان در قرا و قصبات معلومات دادند. در اخیر رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فاریاب از فعالیت های مرکز رشد استعداد های زنان ابراز خوشنودی نموده گفت: بدون صلح حتی عبادت بدرستی انجام یافته نمیتواند. درحقیقت کسانیکه بخاطر صلح تلاش مینمایند بزرگترین عبادت را انجام میدهند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.