ریاست ها

به اشتراک بگذارید
ریاست دفتر
در حال کار
ریاست پالیسی
در حال کارt
ریاست نظارت و ارزیابی
در حال کار
ریاست ثبات محلی
در حال کار
ریاست مطبوعات و روابط استراتیژیک
در حال کار
ریاست امور مذکرات
در حال کار
ریاست امور عدلی و قضایی
در حال کار
ریاست منابع بشری
در حال کار
ریاست جندر
در حال کار
ریاست تحقیق و مطالعات
در حال کار
ریاست امور ولایتی
در حال کار
ریاست مالی و اداری
در حال کار