رئیس شورای عالی صلح با نمایندۀ سفارت امریکا در کابل دیدار و گفتگو نمود

به اشتراک بگذارید

استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح روز ۱۱ سرطان با آقای آلن مسن هایمر مسؤول بخش صلح سفارت ایالات متحدۀ امریکا مقیم کابل، در دفتر کارش ملاقات بعمل آورد.

درین دیدار، رئیس شورای عالی صلح از همکاری های ایالات متحدۀ امریکا و تلاش های نمایندۀ خاص آن کشور در امور صلح افغانستان اظهار قدر دانی نموده، در مورد پیشرفت های پروسۀ صلح و مذاکرات جاری در دوحه روشنی انداخت. وی همچنان ابراز آرزو مندی نمود که در مذاکرات قریب الوقوع میان تحریک طالبان و نماینده گان دولت افغانستان یک توافق بین الافغانی و با در نظر داشت خواست ها و مطالبات مردم افغانستان به میان آید.

سپس مسؤول شعبۀ صلح سفارت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان نقش شورای عالی صلح را درین راستا ارزنده خوانده، به نماینده گی از سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل هرگونه همکاری در زمینۀ تقویت پروسۀ صلح در افغانستان را به رئیس شورای عالی صلح وعده سپرد.

Comments are closed.