دیگر بس است

به اشتراک بگذارید

جنگ ؟ نه!
یک قدم به عقب برگردیم:
دیگر بس است
فراموش کرده ایم که دست های یکدیگررابفشاریم.
میخواهم همه شوربختی های جهان راگریه کنم
وقتی تلویزیون ، فاجعه راتصویرمی کند.
افغانستان یاآمریکا
فرقی نمی کند.
گامی دیگربه قفابرگردیم
جنگ؟ نه!
دیگربس است!

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.