دیدار معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح با اعضای کمیته جوانان دادخواه

به اشتراک بگذارید

فرهاد الله فرهاد معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح و عضو هیئت اجرائیه صبح روز پنجشنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۸ با شماره از اعضای کمیته جوانان داد خواه در دفتر کار اش ملاقات نمود.

در ابتدا معاون اول دارالانشاء شورای عالی صلح همه شمول بودن در پروسه صلح را یک اصل اساسی عنوان نموده، گفت: شورای عالی صلح همواره بر حضور برجسته جوانان و زنان در پروسه صلح تاکید داشته و حضور و مشارکت جوانان و زنان در لویه جرگه مشورتی صلح و سایر برنامه های شورای عالی صلح در واقع بیانگر این امر است. وی همچنان اضافه نمود که افزایش نقش اقشار مختلف جامعه بخصوص زنان و جوانان در پروسه صلح در معراق توجه این نهاد قرار دارد.

در ادامه معاون اول دارالانشاء شورای عالی صلح در مورد دستاورد های شورای عالی صلح صحبت نموده، اظهار داشت که بدون حمایت و مشارکت همه طیف های جامعه تحقق صلح ناممکن است و از همه اعضائی حاضر در جلسه خواست تا به همکاری های خویش با شورای عالی صلح که در واقع تقویه کنندۀ پروسه صلح است، ادامه دهند.
سپس خانم وردک، قدسیه رحیم و خانم رسولی و شماری دیگری از اعضای این کمیته پیشنهادات ، نگرانی ها و سوالات خویش را در رابطه به نقش جوانان در پروسه صلح و ریشه یابی عوامل ناامنی مطرح نمودند که از جانب معاون اول دارالانشاء شورای عالی صلح معلومات مفصلی برای حاضرین جلسه ارایه گردید.

Comments are closed.