دوست محمد مخالف مسلح در غور: با درک حقانیت صلح از جنگ دست کشیدم

به اشتراک بگذارید

به سلسۀ پیوستن گروه های مسلح مخالف به روند صلح، روز سه شنبه ۳۱ حمل سال روان دوست محمد فرزند میراحمد باشندۀ غلمین مربوط شهر فیروز کوه ولایت غور، با درک حقانیت صلح و آگاهی از برنامه های شورای عالی صلح ، دست از خشونت و برادرکشی برداشته، در هماهنگی با کمیتۀ صلح ولایتی غور، سلاح خویش را به نیرو های امنیتی آنجا تحویل و با پروسۀ صلح یکجا شد.
دوست محمد، قبلاً عضو گروه ملا سعدیار (یکی از گروه های  مخالف دولت در شمال شهر فیروزکوه منطقه غلمین ) بود، که در ساحات غلمین دست به فعالیت های تخریبی و ضد دولتی می زد و در نا امنی های شهر فیروز کوه نیز سهم فعال داشت.
دوست محمد بعد از چندین سال جنگ؛ از پیوستنش به پروسۀ صلح ابراز خر سندی نموده می گوید:
«من طی مدت سه سال با دولت و نیروهای امنیتی مخالف بودم و در مناطق غلمین و شهر فیروز کوه فعالیت های تخریبی انجام میدادم که بعد از درک حقانیت صلح و آگاهی از برنامه های شورای عالی صلح، دست از جنگ و مردم آزاری برداشتم و در کنار دولت و مردم خود قرار گرفتم.»

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.