دسترسی به صلح وامنیت حق ونیازمبرم مردم افغانستان است

به اشتراک بگذارید

 افغانستان بعد از جنگ به صلح وامنیت ، ترقی وانکشاف ضرورت دارد جنگ درافغانستان به سود هیچ طرفی نیست درطی 35 سال مداخلات بی شرمانه دشمنان ، کشور ما به ویرانه  تبدیل شد وخسارات هنگفتی را درابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی متقبل گردید . فقر، بیسوادی وجهل درکشور  وسیله خوبی برای رسیدن  اهداف دشمنان شد از نام دین مقدس اسلام منحیث شمشیر بران ونیرومند علیه ملت مسلمان افغانستان استفاده شد . از احساسات پاک مسلمانان به خصوص طلبای دینی استفاده سوء کردند تا توانستند ملت مسلمان مارا علیه همدیگر قرار داده ومانع ترقی وپیشرفت ما شدند . اکنون مردم افغانستان بیش تر از پیش هوشیار شده اند به صلح وامنیت ضرورت دارند، دیگر نمیخواهند درفضای جنگ ، فقر ، بدبختی وعقب مانی زند گی کنند ، جنگ راه حل نیست بهترین گزینه زندگی بشری صلح وامنیت است . پس بخاطر بیرون رفت از بدبختی ها ی دامن گیر چه باید کرد ؟

نه دولت ونه شورای عالی صلح به تنهائی قادربه آوردن صلح درکشورشده میتوانند، همکاری صادقانه ودرک واقعیت های عینی جامعه ، جلوگیری از مداخلات بیرونی دشمنان ،اتحاد گروه های سیاسی افغان ، ایجاد وحدت ملی  همه و همه به همکاری مردم متدین ومسلمان افغانستان باعث ایجادصلح وتامین امنیت درجامعه میگردد .  

اکنون مردم افغانستان واقعیت های سیاسی را بخوبی درک کرده اند  میدانند که ممالک همسایه ومنطقه وغیره بخاطر دسترسی به اهداف شوم خویش به بهانه های مختلف چون اسلام درخطر است ویا کشور اشغال شده است متوصل میشوند .

از دید  گاه شورای سراسری علمای افغانستان حمله بربالای مساجد ،قبرستانها ، جنازه ها ، مجالس ومراکز تجمع مردم  یک عمل کاملا خلاف ارشادات دین مبین اسلام وحرام دانسته شده است وهدف آنرا بدنامی اسلام می پندارند.

علمای جید ومشهور کشورهای اسلامی طی کنفرانسی درکابل فتوا دادند که افغانستان یک کشور آزاد اسلامی ویک بخش جداناپذیر امت اسلام بوده ، شعایر دینی درآن جاری بوده ، حکومت قانونی ومشروع دارد . بنابرین علیه این نظام جنگیدن وقیام کردن شرعآ جواز ندارد. با درنظرداشت دلایل ذکرشده جای شک وتردید باقی نمی ماند که دیگر مردم افغانستان قربانی اهداف شوم کشورهای منطقه شوند . آنها به اساس پلان های دراز مدت که درمنطقه وجهان دارند نمی خواهند درافغانستان صلح وامنیت برقرار شود زیرا درجنگ آنها منافع سیاسی واقتصادی خویش را جستجومینمایند .

افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیائی مورد توجه جهانیان قرار دارد   کشورهای مختلف منطقه به خصوص همسایه های ما  ایران وپاکستان درصدد بدست آوردن منافع سیاسی واقتصادی خویش میباشند آنها تلاش میورزند تا آب را گل آلود کرده وخود ماهی بگیرند .

عقب مانی  افغانستان از لحاظ زیربناهای اقتصادی واجتماعی به نفع کشور های همسایه ومنطقه میباشد ، تمام کالاهایکه درافغانستان به مصرف میرسد از بازارهای کشور های خارجی وارد میشود هزاران فابریکات ممالک دیگر بخاطرنیازمندی مردم افغانستان تولید میکنند . آنها رشد اقتصادی افغانستان را بادرنظرداشت رقابت های تجارتی نمی پذیرند . پس ملت افغان با ید آگاه باشند که این جنگ ها همه جنگ های اقتصادی وسیاسی میباشد نه جهاد به خاطر اسلام . افغانستان یک کشور اسلامی است که دارای نظام مشروع وقوانین اسلامی بوده جنگ علیه این نظام هیچ نوع مشروعیت دینی  ندارد .دراعلامیه کنفرانس علمای جید کشور های اسلامی درکابل از مخالفین مسلح دولت افغانستان خواسته شده است که از طریق مذاکرات مستقیم وآشکار مشکلات خودرا بطور مستقل وبدون مداخله بیگانگان حل وفصل نمایند تا راه برای نجات از بد بختی ها وزندگی صلح آمیز برای ملت افغان هموارگردد .

عصمت الله قانع

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.