داوودزی: نقش رسانه ها در تأمین صلح پایدار اثر گذار می باشد

به اشتراک بگذارید

شورای عالی صلح امروز سه شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۷ نشست مشترک را با نمایندگان برخی از نهاد های مدافع حقوق ژورنالستان به هدف آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد پروسه صلح تدویر نمود.
در این نشست که نمایندگان مرکز همبستگی ژورنالستان، شورای ژورنالستان افغانستان، مرکز هماهنگی ژورنالستان و شماری از نمایندگان مرکز قانونمندی رسانه ها حضور داشتند، محمد عمر داوودزی نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح ضمن تأکید بر اهمیت و نقش رسانه ها در تأمین صلح گفت: این نشست را به هدف اگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد صلح تدویر نموده است. آقای داوودزی از خبرنگاران خواست که در رابطه به صلح نظریات و پیشنهادات خود را با شورای عالی صلح شریک سازند.


در ادامۀ این نشست محترم مصدق مقسط معاون مرکز همبستگی ژورنالستان، محترم حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالستان افغانستان، محترم محمد اسحق صمدی رئیس مرکز هماهنگی ژورنالستان، محترمه کریمه عزیز معاون بخش زنان شورای ژورنالستان افغانستان و محترم سید داوود یعقوی رئیس مرکز قانونمندی رسانه به نمایندگی از شرکت کنندگان سخنرانی نموده، وسایل ارتباط جمعی و رسانه یی را تأثیر گذارترین وسایل در زندگی جمعی و فردی توصیف کردند. به گفتۀ آنها، انعکاس حقایق به گونۀ بی طرفانه، زمینه ساز صلح و تشویق همگان به آشتی ملی خواهند شد. آنان تأکید کردند رسانه ها نقش ارزندۀ برای برقراری صلح در کشور دارند. این نهاد ها از شورای عالی صلح می خواهند، مانع تبلیغات نادرست و علیه صلح در رسانه ها شوند تا از کشانیدن اذهان عامه به سمت بحران جلوگیری به عمل آید.


این نهاد ها همچنان به خبرنگاران و فعالان رسانه ای نیز توصیه نمودند که در فعالیت ها و برنامه های رسانه ای شان تنها به دنبال جذب مخاطب نباشند و در راه گسترش روحیه صلح پذیری و جلوگیری از خشونت ها کارهای مفیدی را انجام دهند؛ زیرا به باور آنها در عدم موجودیت صلح، فعالیت رسانه ها نیز مشکل زا خواهد بو.
نشست با دعائیه خیر به پایان رسید.

Comments are closed.