حمایت و پشتیبانی از برنامه های صلح در بادغیس

به اشتراک بگذارید

به ادامۀ نشست های مسؤولین کمیته های صلح با گروه های مختلف مردم و آگاهی دهی در مورد صلح به آنان روز ۱۳حوت معاون و اعضای کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس  طی جلسه یی شاگردان مرکز آموزشی آروین بادغیس  را در روشنی بیشتر ارزش های صلح و دستاورد های آن قرار دادند.
درین نشست ابتداء آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید سپس الحاج علاءالدین کریمی  معاون کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس در مورد مشارکت ملی  صحبت نموده تأکید ورزید که بدون همدیگرپذیری نمی توانیم به یک صلح دایمی نایل شویم. وی از همه متعلمین و استادان آن مرکز آموزشی خواست تا در استقامت روند صلح ومصالحه ملی همکار باشند و به منظور تحقق اهداف شورای عالی صلح که همانا برقراری صلح درکشور است از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزند.
درین نشست اشتراک کننده گان به بحث و تبادل نظر  پیرامون چگونه گی تحقق پروسۀ صلح پرداختند که در هر بخش از طرف مسؤول آگاهی عامۀ آن کمیته توضیحات ارائه می گردید. در اخیر این بحث ها، شاگردان و استادان حمایت کامل شان را در جهت تطبیق اهداف و برنامه های صلح ابراز نمودند. جلسۀ آگاهی دهی با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.