حمایت علمای ولسوالی صاد سرپل از صلح

به اشتراک بگذارید

تحت ریاست حیات الله حیات ولسوال صیاد به تأریخ ۱۲ جدی ۱۳۹۶ نشست علمای دینی ولسوالی صیاد ولایت سرپل دایر گردید. درین محفل مولوی نقیب الله رئیس کمیته صلح و رئیس شورای علمای سرپل نیزحضورداشتند. نخست مولوی نقییب الله رئیس کمیته صلح ولایتی سرپل پیرامون صلح ومزایای نیک آن صحبت نموده ارزش واهمیت صلح را ازدیدگاه اسلام بیان کرد و ازهمه علماء خواست که مبلغ صلح باشند و از پروسه صلح حمایت کنند.
سپس حیات الله حیات ولسوال صیاد به نمایندگی ازمردم صیاد صحبت نموده حمایت مردم آن ولسوالی را از پروسۀ صلح  ابرازداشت.
متعاقباً الحاج مولوی صبغت الله رئیس شورای علمای صیاد ومولوی محمد عالم عالم دین بالنوبه صحبت نموده نقش علماء را درجهت تطبیق اهداف شورای عالی صلح و کمیته صلح ولایتی بیان وحمایت ازپروسه صلح را وظایف ایمانی وانسانی هرعالم دین دانسته، همکاری شان را در جهت تحقق پروسۀ صلح ابرازنمودند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.