حل منازعۀ ۱۳ سالۀ قومی توسط کمیتۀ صلح بادغیس

به اشتراک بگذارید

منازعه و اختلافاتی که از مدت سیزده سال به اینطرف میان یکتن از سردسته های مخالفین مسلح پیوست شده به پروسۀ صلح در ولایت هرات و یک تعداد از اهالی اقوام احسانباقه کوکچایل ولایت بادغیس وجود داشت با وساطت و پادرمیانی بزرگان و متنفذین ولایت بادغیس حل و فصل گردید.
طبق گزارش کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس هنگامی که جهانشاه سرگروپ یکی از گروه های مخالف در ولایت هرات با پروسۀ صلح یکجا شد با ورود وی به قلعۀ نو، بنا بر اقامۀ دعوی علیه وی ازجانب مقابل منازعه، نامبرده مورد بازپرس قانونی قرار گرفت که در نتیجه مقامات مسئول در ولایت بادغیس پس از بررسی دقیق، ادامۀ این خصومت و منازعه را به زیان هر دو طرف دعوی دانسته طی جلسه یی که به تأریخ ۲۵ جوزا با اشتراک منشی و اعضای دارالانشای صلح بادغیس، منشی شورای ولایتی آن ولایت و طرفین قضیه  در مقر کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس دایر گردید، این منازعۀ سیزده ساله با قناعت هردو طرف رفع و جانبین باهم آشتی نمودند و تعهد سپردند تا در آینده این اختلافات را کاملاً فراموش کنند و به کسی اجازه ندهند تا آنرا دامن زند.
گزارش می افزاید که همچنان نمایندۀ کمیتۀ صلح بادغیس یکجا با  جهانشاه نام به منزل حاجی محمد عظیم از بزرگان قوم احسانباقه کوکچایل رفته، کدورت های گذشته را عملاً از میان بردند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.