حل منازعۀ قومی در بادغیس

به اشتراک بگذارید

منازعۀ قومی که قبلاً میان اقوام بازگیر ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس بوجود آمده بود با پا درمیانی کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس و میانجیگری بزرگان قومی و موسفیدان آن ولایت حل و فصل گردید.  
در نشستی که بخاطر حل این منازعه از طرف کمیتۀ صلح ولایتی با اشتراک بزرگان و موسفیدان قریۀ سینه اردو و سنگ لو ولسوالی آبکمری با حضور داشت طرفین منازعه به تأریخ ۱۴ عقرب سال روان در آنجا تدویر یافته بود، ابتداء  آیاتی ازکلام الله مجید تلاوت گردید سپس الحاج  علا الدین کریمی  معاون کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس در مورد چگونه گی وقوع این منازعه صحبت نموده از مردم منطقه خواست تا منازعات و سایر مشکلات خویش را از راه گفتگو طورمصلحت آمیز حل و فصل نمایند و در صورت وقوع کدام رویداد مهم، کمیتۀ صلح ولایتی را در جریان قرار دهند.
وی همچنان در رابطه به چگونه گی این منازعه گفت که با وقوع قتل غیر عمدی از جانب یکی از طرفین حادثه، منازعه بین آنان اوج گرفت. کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس، هیئتی را به منطقه اعزام نمود که در نتیجۀ مذاکرات و تلاش های پی درپی کمیتۀ صلح ولایتی هر دو طرف به خویشتن داری و گذشت فراخوانده شدند و از ایشان خواسته شد تا جهت جلوگیری از تکرار تنش ها میان یکدیگر که جز ندامت و پشیمانی سودی ندارد، با هم آشتی کنند.
سر انجام بعد از بحث و گفتگو و فیصلۀ مردم محل و بزرگان قومی و وساطت کمیتۀ صلح ولایتی، طرف متعرض مجبور به پرداخت غرامت نقدی به جانب متضرر گردید و هر دو خانواده باهم آشتی نموده متعهد شدند تا در فضای صلح و صمیمیت باهم زنده گی کنند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.