جنگ

به اشتراک بگذارید

جنگ، یک شیطان است ،
که با خونسردی، بی پروا، قتل عام می کند.
جنگ، شیطان است …
    (سرسخت وغیرقابل تسخیر)
قانونش راتحمیل می کند.
جنگ درنده ای است،
         انگار،
بی محابا حمله می کند؛
یک عقرب واقعی ست
            [بدون تردید]
ازسوراخش بیرون می زند.
بی رحم است، بی رحمی ست د گرجنگ،
دیوانگی ست؛
      (بی آن که خم به ابروبیاورد)
بال های مارا آتش می زند
بیچارگی – بیماری روح است جنگ.
دروغگواست جنگ،
        فریب کار بی نظیر!
هرچه را می بیند ویران می کند.
این شمشیردلربا!!!
به نبردانسان می رود.
تیره روزی ست جنگ
         (بدبختی بی انتها)
میراث دارنفرت؛
با ارمغانی ازسلاله ی وحشت.
ازتبارترس.
کلاغ شومی است جنگ
بال زنان برفرازسرما
باقارقارسیاه دیوانه کننده اش.
“بد بیاری” ست جنگ.

جنگ، یک شیطان است ،

که با خونسردی، بی پروا، قتل عام می کند.

جنگ، شیطان است …

    (سرسخت وغیرقابل تسخیر)

قانونش راتحمیل می کند.

جنگ درنده ای است،

         انگار،

بی محابا حمله می کند؛

یک عقرب واقعی ست

            [بدون تردید]

ازسوراخش بیرون می زند.

بی رحم است، بی رحمی ست د گرجنگ،

دیوانگی ست؛

      (بی آن که خم به ابروبیاورد)

بال های مارا آتش می زند

بیچارگی – بیماری روح است جنگ.

دروغگواست جنگ،

        فریب کار بی نظیر!

هرچه را می بیند ویران می کند.

این شمشیردلربا!!!

به نبردانسان می رود.

تیره روزی ست جنگ

         (بدبختی بی انتها)

میراث دارنفرت؛

با ارمغانی ازسلاله ی وحشت.

ازتبارترس.

کلاغ شومی است جنگ

بال زنان برفرازسرما

باقارقارسیاه دیوانه کننده اش.

“بد بیاری” ست جنگ.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.