جلسۀ هماهنگی برای صلح در بامیان

به اشتراک بگذارید

بمنظور ایجاد همآهنگی بیشتر در فعالیت های  کمیتۀ صلح ولایتی بامیان با شبکۀ زنان افغان مقیم آن ولایت، در اواخر ماه قوس سال روان، نشست مشترکی از طرف آن کمیته دایر گردید. درین جلسه که مسؤولین و اعضای هر دو نهاد و جمعی از فعالان مدنی حضور داشتند، ابتداء محترمه خانم عطایی ضمن قدردانی از فعالیت های کمیتۀ صلح ولایتی بامیان، برخی از پیشنهادات و نظریات خود را جهت بهبود پروسۀ صلح در آن ولایت مطرح نمود، سپس محمدصادق علی یار  رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بامیان، طی صحبتی ازطرح های جدید شبکۀ زنان افغان استقبال نموده، یاد آور شد که شورای عالی صلح تصمیم دارد  در سطوح ولایات کشور برنامه های مشورتی صلح با جوانان و فعالین  جامعۀ مدنی را تدویر نماید تا از طرح ها و نظریات مردم جهت بهبود فعالیت های صلح آگاهی یابد و آن را در عمل تطبیق کند. جلسه با دعای خیر و تعالی افغانستان پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.