جلسۀ مشترک کمیتۀ صلح ولایتی کندز و شبکۀ زنان افغان

به اشتراک بگذارید

به منظور تقویت هماهنگی در جهت فعالیت های داد خواهی و حمایت از پروسۀ صلح، به تأریخ ۱۱ سرطان سال روان جلسۀ مشترک شبکۀ زنان افغان در کندز و کمیتۀ صلح آن ولایت تدویر یافت.
درین جلسه که مولوی عبدالبصیر رئیس کمیتۀ صلح ولایتی کندز، وحیدالله رحمانی مسؤول دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی، خانم لیدا شیرزاد مسؤول ساحوی شبکۀ زنان افغان و گروپ عدالت خواه شبکۀ زنان افغان مقیم کندز اشتراک داشتند، ابتداء خانم لیدا شیرزاد ضمن قدر دانی از  فعالیت های کمیتۀ صلح ولایتی کندز، در مورد ضرورت داد خواهی در آن ولایت و فعالیت هایی که در هماهنگی با کمیتۀ صلح ولایتی کندز باید انجام داده شود روشنی انداخته، خواهان تشریک مساعی اشتراک کننده گان درین راستا گردید.  
وی همچنان ضمن صحبت در مورد  ایجاد و فعالیت شبکۀ زنان افغان ، اصول وظایف  شبکۀ مذکور در زمینه های صلح و  امنیت، مصونیت اجتماعی زنان و مشارکت زنان در سیاست و رهبریت را برجسته ساخته،  از کمیته صلح ولایتی کندز تقاضا نمود تا در جهت تحقق اصول ذکر شده، شبکۀ زنان کندز را یاری رساند.
سپس چالش های موجود  در برابر مشارکت همگانی به امر صلح مطرح بحث قرار گفت و راه های حل آنها از طرف اشتراک کننده گان محفل پیشنهاد گردید.
متعاقباً رئیس کمیتۀ صلح ولایتی کندزدر پیوند به چالشها و پیشنهادات مطرح شده صحبت نموده متعهد گردید تا در جهت حل چالشها و تطبیق پیشنهادات مذکور شبکۀ زنان را همکاری نماید.
وی همچنان از تلاش های کمیتۀ صلح ولایتی کندز جهت تحکیم صلح در آن ولایت و ایجاد تفاهم با مخالفین مسلح یاد آوری نمود.
جلسه با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.