جلسه جندر در وزارت امورسرحدات و قبایل دایر شد

به اشتراک بگذارید

 بعد از ظهر روز اول دلو سال روان جلسۀ جندر تحت عنوان ” صدای زنان افغان برای آتش بس و صلح ” با اشتراک محترمه رؤیا  یوسفی مشاور وزارت امورسرحدات و قبایل، محترمه پروین سرپرست جندر و کارمندان اناث و یکتعداد از کارمندان ذکور آن وزارت در حالیکه نمایندۀ جندر شورای عالی صلح نیز حضور داشت دایرگردید. 

در آغاز نمایندۀ جندر شورای عالی صلح در رابطه به کمپاین صدای زن افغان برای تحکیم صلح وآتش بس بیاینۀ مبسوطی ایراد نموده در بخشی ازسخنانش گفت: زنان درجامعۀ اسلامی و افغانی ما از نظرموقف تاریخی وفرهنگی و دربسا موارد دیگر چون تحکیم صلح و وحدت ملی رول و ارزشمندی خاصی را دارا میباشند. آنها این توانایی  را دارا هستند که به بدبینی و جنگ نقطۀ پایان بگذارند. از نظر تاریخی زنان افغان هرگاه چادر شان را برای طرف های درگیر جنگ هموار نموده اند، با درنظر داشت رسم وعنعنۀ افغانی، طرف های درگیر از جنگ دست کشیده و به آشتی روی آورده اند.

همچنان موصوف  درین جلسه پیام کمیتۀ زنان شورای عالی صلح رابه خوانش گرفت که در آن از زنان تقاضا به عمل آمده است تا مانند گذشته بخاطر تحکیم صلح و آتش بس از هیچ نوع کوشش و جدیت دریغ نورزند.

همچنان سایر زنان اشتراک کننده نیز طی صحبت های شان گفتند که زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهند و براساس رضای خداوندی واحترام به امید و آرزوی شهدا و براساس حکم قرآن عظیم الشان زمانیکه میان دو نفرمسلمان جنگ و نزاع صورت گیرد، زنان باید چادر شان را هموارنمایند و از طرفهای در گیر تقاضای صلح و مصالحه را نمایند که بدون شک آنها از جنگ دست می کشند و به صلح و آشتی روی می آورند.

آنها گفتند که برای ما وطن وهموطنان ما عزیز هستند، دیگرنمیخواهیم که عزیزان ما زخمی و یا شهید گردند و وطن ما ویران شود. ما به این نتیجه رسیده ایم که هرکس که به جنگ می پردازد نزد خداوند(ج) و مردم مسؤول می باشد. درصلح خیر نهفته است و ما از جوانب درگیرتقاضا مینمائیم تا باب مذاکره با یکدیگر را بگشایند و به جنگ نقطۀ پایان بگذارند. صلح خواست هرافغان است، یقین و باور کامل داریم که طرف های درگیر جنگ با درنظرداشت عزت وحرمت زنان افغان، به خواست های ما زنان افغان که همانا صلح و آتش بس می باشد به دیدۀ قدرمی نگرند.

در اخیرجلسه زنان در مورد تحکیم صلح وآتش بس نظریات شان را ارائه نموده و در این زمینه وعدۀ هرنوع همکاری و کمک راسپردند. جلسه با دعای خیر بخاطر تحکیم صلح، ثبات و آشتی ملی به پایان رسید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.