جریان مکمل اولین کنفرانس مطبوعاتی محمد عمر داوودزی در مورد آماده گی های تدویر لویه جرگه مشورتی صلح ۱۳۹۷

به اشتراک بگذارید

Comments are closed.