توزیع کمک های شورای عالی صلح در رابطه به احیای مجدد باغات:

به اشتراک بگذارید

به منظور احیای مجدد باغات از طرف شورای عالی صلح به افراد پیوسته به پروگرام صلح و مصالحه ملی درولسوالی دامان ولایت کندهار مساعدت توزیع نهال صورت گرفت.

 

در محفلی که به اشتراک صد ها تن از زارعین این ولسوالی تهیه شده بود نخست ازهمه حاجی ښادی خان ولسوال ولسوالی دامان بیانیه افتتاحیه ایراد نموده از کار کرده گی ها و شایستگی های شورای عالی صلح در رابطه به بازگشت برادران آزرده خاطر به پروگرام صلح و مصالحه ملی و اختتام جنگ تمجید نمود . احیا 300 باغ انار در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهارهمچنان برای هر یک از زارعین توزیع (100) نهال اناربه مساحت یک جریب زمین و 50 کیلو کود کیمیاوی سفید از جمله فعالیت های است که شورای عالی صلح در ولسوالی مذکور براه انداخته است.

متعاقبا چند تن از افراد مساعدت شونده از کارکرده گی های بشری وبه موقع شورای عالی صلح ابراز امتننان نموده و خواستار کمک های هر چه بیشتری درین راستا شد. آنها افزودند که جنگ و خوشکسالی زندگی مار متاثر نموده بنا ما به مساعدت های شورای عالی صلح و جوامع بین المللی نیاز داریم.

قابل یاد آوری است که در هفته گذشته هم در ولسوالی ارغنداب باافراد پیوسته به پروسه صلح و زارعین مساعدت های شایانی صورت گرفته است.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.