تهعد بر سهیم سازی بیشتر زنان در پروسه صلح

به اشتراک بگذارید

جلسۀ مشورتی با کمیته داد خواهی برای افزایش مشارکت زنان در روند صلح تحت ریاست محترم داکتر محمداکرم خپلواک رئیس دارالانشای اجرائیوی پروسۀ صلح و ادغام مجدد و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امورسیاسی به تأریخ ۸ جوزای سال روان در مقر شورای عالی صلح دایر گردید.
جلسه با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید اغاز گردید، بعد از افتتاح و توضیح مختصر برنامه توسط محترمه زرقا یفتلی، محترم محمد علی فکور پیشنهادات کمیته داد خواهی به شورای عالی صلح را ارائه نموده خواهان دخیل نمودن قربانیان جنگ و زنان بیشتر در پروسه صلح گردیده اضافه نمود که در انتخاب زنان در شورای عالی صلح  و دار الانشای ان باید شایستگی، تحصیل و تعهد به صلح و مردم رنج دیده افغانستان در نظر گرفته شود.
بعدا خانم وژمه فروغ به نمایندگی از گروه کاری زنان، صلح و امنیت سخنرانی مختصر نموده اظهار داشت که شبکه زنان تقریبا از هفت سال گذشته با شورای عالی صلح در مرکز و با کمیته های ولایتی صلح همکاری مینماید، ضمنا خواستار ان گردید که در کمیسیون تطبیق موافقتنامه صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حزب اسلامی یک عضو جامعه مدنی منحیث ناظر در نظر گرفته شود، تا از جریان کار ان جامعه مدنی و فعالین حقوق زن در جریان باشند.
img kabul khpulwak civil meeting jawza 8 1سپس داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای اجرائیوی پروسه صلح و ادغام مجدد و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی پیرامون نقش زنان در پروسۀ صلح روشنی انداخته، اضافه نمود که قربانی بیشتر جنگ تحمیلی جاری در کشور را خانمها و زنان کشور میپرداز، ایشان در مورد حضور بیشتر زنان در فعالیتهای شورای عالی صلح تأکید ورزید و متذکر گردید که رهبری پروسه صلح در نظر دارد تا یکتن از بانوان شایسته بحیث عضو در شورای عالی صلح و یک تن دیگر در ترکیب هیئـت اجرائیۀ شورا بحیث عضو افزود گردد.
محترم خپلواک از اشتراک کنندگان جلسه خواست تا جهت تامین صلح و ثبات دایمی در کشور صدای صلح جویانه خویشرا یکبار دیگر با قوت بیشتر بلند نمایند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.