تدویر گفتمان زیر نام (همه باهم برای صلح) در بلخ

به اشتراک بگذارید

بسلسلۀ تدویر گفتمان ها پیرامون صلح و بحث ها و مناظره ها بخاطر جستجوی راهکار های رسیدن به صلح، به تاریخ ۱۶ جدی سال روان، گفتمانی تحت عنوان (همه با هم برای صلح ) از طرف شبکۀ جامعۀ مدنی ولایت بلخ، با اشتراک رئیس و اعضای کمیتۀ صلح ولایتی بلخ، رئیس شورای ولایتی بلخ، رئیس کمیسون حقوق بشر ولایت بلخ، علمای دین و برخی از اعضای نهاد های فعال مدنی بلخ در آن ولایت دایر گردید.
درین گفتمان ابتداء فکتور های قابل بحث برای دستیابی به صلح، با سوالات آتی مطرح گردید:
– ارادۀ دولت، شـورای عـالی صلح و نقش جـامعۀ بین المللی را در تأمین صلـح در افغانستان چگـونه ارزیابی میکنید؟
– دستاورد کمیتۀ صلح ولایتی بلخ و چالش های موجود در فرا راه برنامه های صلح چگونه بوده است؟ 
– صلح مورد نظر از دیدگاه دین مبین اسلام حاوی کدام مؤلفه ها و معیار ها میباشد؟ 
– نقش علماء و دانشمندان دینی، در تحکیم برنامه های صلح افغانستان چیست؟

– ترویج و حمایت از حقوق بشر تا چی حد در برنامۀ صلح افغانستان مورد توجه قرار گرفته است؟
– بحث حقـوق بشر تا کـدام انـدازه در آجندای رسمی برنامه های صلـح افغانستان مراعات گـردیده است؟
– سهم زنان در برنامه های صلح پروری چگونه بوده است و تا چی حد مورد حمایت کمیتۀ صلح ولایتی بلخ قرار دارد؟
– زنان چگونه برنامه های صلح پروری را کمک میتوانند و چگونه میتوان زمینۀ حضور فعال شان را فراهم ساخت؟      
– نقش جامعۀ مدنی را در تأمین صلح چگونه ارزیابی مینمایید ؟
در گفتمان مذکور، پیرامون پرسشهای یاد شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و گرداننده گان برنامه هر یک، رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بلخ، رئیس شورای ولایتی بلخ، رئیس حقوق بشر بلخ و خانم محبوبه سعادت فعال جامعۀ مدنی و عضو کمیتۀ صلح ولایتی بلخ بالنوبه به سوالات مربوط به بخش خود پاسخ های لازم ارائه نمودند.
محفل با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.