تدویر جشنوارۀ صلح در هرات

به اشتراک بگذارید

دومین جشنوارۀ کاغذ پرانی زیر نام “نفسی برای صلح” در ولایت هرات برگزار شد. در این جشنواره که به تأریخ 29 عقرب از سوی آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با همکاری کمیتۀ صلح ولایتی هرات و فعالین نهادهای مدنی برگزار شده بود، شمار زیادی از جوانان اشتراک ورزیده بودند. هدف از برگزاری این جشنواره رساندن پیام صلح به ناراضیان مسلح بود تا آنان تشویق شوند و به صلح روی آورند.
مهناز پیروز آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت با برگزاری این جشنواره ها میخواهیم به کسانی که فریب خورده اند ندای صلح خواهی را برسانیم تا از جنگ و ویرانگری دست کشیده و به صلح که نیاز مبرم ما میباشد روی آورند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.