بیل و کلند بهتر از توپ و تفنگ

به اشتراک بگذارید

گزارش موفق از پروژۀ قوای کار یا حفظ و مراقبت از سرک ها در ولایت هرات

گزارشگر: شیرافضل پوپل

برنامۀ احیای قوای کار توسط وزارت فواید عامه با همکاری مالی شورای عالی صلح در سال ۱۳۸۹منظور و به تاریخ ۱۲ سنبله سال ۱۳۹۱ فعالیت آن عملاً در سطح ولایت هرات آغاز گردید.

هدف عمدۀ شورای عالی صلح در تطبیق عملی این برنامه توسط ریاست فواید عامۀ ولایت هرات، فراهم نمودن زمینه های شغلی برای آنعده برادران ناراضی مسلح است که به پروسۀ صلح پیوسته اند و همچنان ایجاد زمینۀ اشتغال برای آنعده ازاعضای جامعه و جوانان بیکار که در فقر و مشکلات اقتصادی بسرمیبرند، میباشد.

طی یک سال گذشته به تعداد ۱۷۷تن از نارضیان مسلح پیوسته به روند صلح، در برنامۀ قوای کار یا حفظ و مراقبت از سرک ها شامل کار گردیده اند. این افراد بعد از کسب آموزش های مسلکی مصروف خدمات حفظ و مراقبت از سرک ها در ولسوالی های شیندند، ادرسکن، پشتون زرغون، اوبه، چشت شریف و رباط سنگی ولایت هرات میباشند که زمینه کار به آنان در این ولسوالی ها مساعد گردیده و فیصدی بیشترهزینۀ تخصیص یافته به قوای کار را  معاشات کارگران این برنامه تشکیل میدهد.

درپیوند به همین موضوع با چند تن از افرادی که با روند صلح یکجا شده اند، طی مصاحبه یی زندگی گذشته شان را به بررسی گرفته ام که توجه تان رابه آن معطوف میدارم:

محمد یاسین یک تن از برادران پیوسته به پروسۀ صلح که ۵۰ سال سن دارد، با اظهار خرسندی از یکجا شدنش به روند صلح و آشتی ملی میگوید:

من و دوستانم از شورای عالی صلح سپاسگزاریم که زمینۀ کار را در پروژۀ حفظ و مراقبت از سرک ها برای ما مهیا نموده است. عمده ترین دلیل مخالفت قبلی ما در برابر دولت، نبودن زمینۀ  کار و اشتغال بود؛ زیرا در کشور ما هر فردی که اکنون در بیکاری بسر ببرد مجبور میشود با صفوف مخالفین یکجا شود و از این طریق امرار معیشت نماید.

عبدالمبین یک تن دیگر از نارضیان پیوسته به برنامۀ صلح میگوید: در صلح و آشتی  خیراست و از اینکه راه  خیر و آرامش  را انتخاب و سلاح خود را تحویل دولت نموده ام بسیار خوشحال هستم و فعلاً با برادران و رفقای خود در پروژۀ حفظ و مراقبت از سرک ها در مسیر سرک میدان هوایی بین المللی هرات شامل کار میباشیم و از این طریق معیشت خانوادۀ خود را تأمین مینمایم و اکنون عملاً درک میکنم که بیل و کلند بهتر از توپ و تفنگ است. آرزومندیم که سایر برادران ناراضی مسلح  و گروپ هایی که تا هنوز در مخالفت با دولت قرار دارند بیش ازین فریب دشمن را نخورده، مانند ما راه صلح و آشتی را انتخاب نمایند و بخاطر آبادی وطن خویش به برنامۀ صلح یکجا شوند.

همچنان شمار زیادی از متنفذین و بزرگان قوم نیز از طرح ها و برنامه های انکشافی کمیتۀ  صلح ولایتی هرات تقدیر نموده و گفتند که از آغاز برنامۀ صلح تا کنون درسطح ولایت هرات، تاثیرات مثبتی در جهت تأمین صلح و آشتی ملی بوجود آمده است.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.