بیش از ۱۹۹۶۹ تن از زنان کشور از طریق امضاء های خویش از صلح و آتش بس حمایت نمودند

به اشتراک بگذارید

کمیتۀ زنان شورای عالی صلح اخیراً به منظور جلب حمایت زنان افغانستان از صلح و قطع جنگ ، کمپاینی را زیر عنوان” کمپاین زنان افغان برای صلح وآتش بس” در سراسر کشور به راه انداخت.

به گزارش بخش جندر کمیتۀ زنان شورای عالی صلح، طبق این برنامه، فیصله بعمل آمده است تا از طریق اخذ امضاء ها، حمایت و پشتیبانی زنان کشور از صلح و آتش بس جلب گردد که در نتیجۀ تطبیق این کمپاین تا کنون به صورت مجموعی تعداد (۱۹۹۶۹) امضاء اخذ گردیده است که این کمپاین در کلکتیف های ذیل تطبیق گردیده است:

  • وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین ۱۶۲۰۰ امضاء
  • شورای ملی افغانستان ۲۵ امضاء
  • ادارۀ محیط زیست ۶۰۲ امضاء
  • شاروالی کابل  ۲۹۶۲ امضاء
  • وزارت شهر سازی ۱۸۰ امضاء

سلسلۀ جمع آوری امضاء ها بخاطر پشتیبانی زنان افغان از آتش بس و صلح ادامه دارد

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.