برصلح برخنجرمزنید

به اشتراک بگذارید

صلح را پاره پاره نسازید
به کوهواره ی مرگان
باکوهواره ی دیگری ارمرگان
پاسخ ندهید.
صورت گرسنگی را
ازچشم کودکان بزدایید.
لبخند را بنشانید
برسرزمین فلسطین
شادی رانمایان کنید.
برصلح خنجرمزنید از پشت.
انزوای عراق
انزوای کوبارا درهم بشکنید.
بادوستی،
باعشق.
شب هولناک را درهم بشکنید،
ورهاکنیدآدم های راکه گرفتارآنند.
پاسخ ندهید
به مرده ها
زنده گان رافدای مرده گان نکنید.
بهتر است زبان درکام بکشیم
وقلب هامان رابیفشریم
وازجنگ تمجید نکنیم
لب درستایش جنگ وانکنیم

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.