برای تأمین صلح درافغانستان کنفرانسی درجاکارتا انعقاد یافت که درنتیجه آن اعلامیه مشترک صا درشد

به اشتراک بگذارید

بسم الله الرحمن الرحیم
اعلامیه نهایی مشترک

بتاریخ 18 و19 جولای سال 2011 مطابق 27- 28 سرطان سال 1390 هجری شمسی کنفرانس بین المللی هیئات اجرائیه مرکزی نهضت العلمای کشور اندونیزیا وافغانستان به قیا د ت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح درافغانستان که مشتمل برعلما، روحانیون ورهبران ملی افغانستان است درجاکارتا مرکز اندونیزیا به ابتکار نهضت العلمای کشور اندونیزیا برای هموار ساختن راه برای صلح در افغانستان دایر گردید.

نهضت العلمای کشور اندونیزیا تجارب خویش را درارتباط به تعامل مذهبی ، ملی ودولتی درچارچوب ساختار ملی اندونیزیا تقدیم نمود. درحالیکه وفد افغانی ملاحظات، توقعات وپشنهادات خویش را به امید صلح ، آشتی ، احیاء وانکشاف افغانستان درهمه بخش ها ( نظامی وملکی) ارائه داشتند.
درنتیجه تبادل نظریات مشارکین کنفرانس درنشستها واجتماعات متعد د به نکات ذیل توافق صورت گرفت که عبارت اند از:
1- تأکید برارزشهای والای اسلام منحیث دین رحمت برای عالمیان که براخلاق کریمه ، اخوت اسلامی درتعامل ، توازن درکارها وحوصله مندی وعدالت استوار باشد.
2- تأکید برضرورت پذیرش همدیگر، اعتماد دو جانب واخوت ملی ووحدت وطنی بین تمام اقشار ملت درافغانستان .
3- ساختن افغانستان آزاد ومستقل متکی برخودکه مبرا از هرنوع مداخلات بیرونی ، استعمار، تبعیض وتروریزم درتمام عرصه ها باشد . خروج قوای بیرونی بشکل تدریجی توأم با تقویت وتجهیز اردو وپولیس ملی افغانستان.
4- تقویت بخشیدن به نمایندگی تمام اقشار ملت به دوباره سازی کشور(انکشاف ملی)
5- نشان دادن اخلاص برای ختم هرنوع منازعات وتشنجها در افغانستان وزمینه سازی برای برگشت مهاجرین وآواره گان داخلی ، رضامندانه، معززانه مطابق به کنوانسیون های بین المللی مهاجرین.
6- احترام به ارزشهای قانون اساسی افغانستان که متضمن حفظ حقوق تمام باشندگان درسراسر کشور است، تمام اتباع افغانستان حق دارند به هرکجا که بخواهند زندگی کنند، باهر نهادی که بخواهند بپیوندند، با درنظرداشت فرهنگ وکلتور ملی ایشان.
7- برای عملی ساختن پروسه صلح لازم است که نقش شورای عالی صلح درافغانستان را باجذب مجدد تقویت بخشید تا مشکلات گذشته حل گرد د.
8- باید تمام اطراف ذیدخل درپروسه مصالح عامه وملی سهیم شوند. بازسازی، رشد اقتصادی، احیای زیربناهای اقتصاد، نهادهای تعلیمی، نهادهای صحی وتأسیس مرکز اسلامی کشور اندونیزیا برای افغانستان غرض روحیه دینی وعلمی به حمایت هردو کشور افغانستان واندونیزیا.
9- برگشتاندن صلح امری است واجب، دراین راستا مابه تلاش های بیشترضرورت داریم، راه هایی باید جستجوگرد د که برای تمام اطراف درگیر درمعضله ومنازعه افغانستان دخیل اند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.