با پیوستن قاری عیدی محمد و همراهانش به پروسۀ صلح حدود نود فیصد امنیت در ولسوالی تگاب تامین گردیده است

به اشتراک بگذارید

به ادامۀ پیوستن مخالفین مسلح به پروسۀ صلح به تأریخ ۹ حوت ۱۳۹۳ یک گروه ۱۳نفری  به سر گروپی قاری عیدی محمد مربوط ولسوالی تگاب ولایت بدخشان دست از خشونت برداشته سلاح ها و مهمات  دست داشتۀ خود را به نیرو های امنیتی آن ولایت تسلیم و زندگی مسالمت آمیز را آغاز نمودند. گزارش می افزاید که هنگام پیوستن گروه متذکره هیأت رهبری ولایت، منسوبین کمیتۀ صلح ولایتی، و برخی از منسوبین   ارگانهای همکار با پروسۀ صلح از گروه پیوست شده به پروسۀ صلح استقبال بعمل آوردند.

قاری عیدی محمد سر دستۀ گروه متذکره که مدت سه سال را در کنار مخالفین سپری نموده است در مورد علت پیوستنش به پروسۀ صلح میگوید:

طی سه سالی که در کوه ها و دره ها سر گردان بودم جز مشکلات و بدبختی چیزی بدست نیاوردم و به این نتیجه رسیدم که جنگ راه حل نبوده باید ازطریق گفتگو به نتایج مثبت برسیم. موصوف میگوید در مدت سه سالی گذشته با آنکه ازجملۀ فعالان مخالفین محسوب میگردیدم اما کدام عملیات تخریبی را انجام نداده ام. وی که از پیوستنش به پروسۀ صلح بسیار خوشنود است، از دولت تقاضا دارد تا درقسمت تأمین امنیت تلاش های بیشتری صورت گیرد. گزارش علاوه میکند که با پیوستن گروه مذکور به پروسۀ صلح، حدود نود فیصد امنیت در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان تامین گردیده است.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.