اعلامیه شورای عالی صلح در مورد اعلان آتش بس حکومت

به اشتراک بگذارید

کابل – ۱۷ جوزای ۱۳۹۷

شورای عالی صلح افغانستان به مثابه نهاد ملی میانجگر و تسهیل کننده پروسه صلح کشور از فتوای متفقه علمای کرام افغانستان که به تاریخ ۱۴ جوزا در شهر کابل طی یک نشست بزرگ ۳۰۰۰ عالم جید صادر گردید، حمایت مینماید. همچنان، از جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر اینکه صدای علمای کرام و مردم عزیز افغانستان را لبیک گفته، آتش بس را اعلان نمودند، استقبال نموده مراتب شکران خویش را ابراز میدارد. این خود یک گامیست مهم در پروسه صلح کشور.
این بر همه مبرهن است که تمام شهروندان کشور، در پروسه صلح افغانستان نقش به سزای ادا مینمایند. فتوای متفقه دیروز علمای کرام و اعلان آتش بس در سراسر کشور توسط مقام عالی ریاست جمهوری موضوعات خیلی اساسی برای آینده مرفه کشور تحت چتر صلح و ثبات دایمی میباشد.
شورای عالی صلح با استفاده از این فرصت از تحریک طالبان میخواهد، صدای ملت مسلمان افغانستان را لبیک بگویند و وارد مرحله مذاکرات مستقیم و رو در رو با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان شوند. مردم با عزت افغانستان آرزو دارند تا مذاکرات صلح رو در رو و مستقیم به رهبری و حاکمیت افغانستان به زودی آغاز گردد.
ملت بزرگ افغانستان همواره از هر گوشه کشور صدای دادخواهی برای صلح و ختم جنگ را بلند نموده اند و بسته پیشنهادی صلح که از سوی رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان گردید صدای متحد و متفق مردم ما میباشد. آرزو داریم این اقدام ابتکاری باشد برای آغاز یک آینده مرفه و با صلح و ثبات در سراسر کشور.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.