اعضای شورای عالی صلح امروز در دیدار شان با حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خواهان تجدید نظر در روند صلح در کشور شدند.

به اشتراک بگذارید

درین نشست که در ارگ صورت گرفت، آنها با اتحاف دعا به روح شهید صلح پروفیسور استاد برهان الدین ربانی گفتند که صلح حکم و بشارت الهی است و بدون آن زنده گی ممکن نیست، اما با کسانیکه همه ای جانفشانیها، حسن نیت ها، اراده و عاطفه ما را در راه رسیدن به صلح به کشتن و از بین بردن پاسخ میدهد، معنی ندارد.

درین نشست که در ارگ صورت گرفت، آنها با اتحاف دعا به روح شهید صلح پروفیسور استاد برهان الدین ربانی گفتند که صلح حکم و بشارت الهی است و بدون آن زنده گی ممکن نیست، اما با کسانیکه همه ای جانفشانیها، حسن نیت ها، اراده و عاطفه ما را در راه رسیدن به صلح به کشتن و از بین بردن پاسخ میدهد، معنی ندارد.

اعضای شورای عالی صلح گفتند که صلح با گروه هائیکه در داخل کشور از جنگ خسته شده اند و واقعا میخواهند دیگر در کشور شان ویرانی و برادرکشی نباشد، ادامه یابد. اما با کسانیکه در پاکستان پنهان هستند و ادرس برای گفتگو ندارند و بجای صلح، قاتل میفرستند، گفتگو صورت گرفته نمیتواند و بجای آن با حکومت پاکستان مذاکره آغاز گردد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.