از روز بین المللی جوانان تجلیل بعمل آمد

به اشتراک بگذارید

به مناسبت روز بین المللی جوانان شام یکشنبه 22 اسد سال روان ضیافت افطاریه یی از طرف شورای عالی صلح در هوتل کابل استار ترتیب گردید.
در این محفل صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، هیئت اجرائیه و برخی از جوانان آن شورا، هیئت رهبری و اعضای اتحادیۀ جوانان افغانستان، اعضای اتحادیۀ ورزشکاران ، اعضا و ورزشکاران اولمپیک و سایر جوانان از نهاد های محتلف حضور داشتند.

محفل پس از صرف ضیافت با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید. سپس صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح روز بین المللی جوانان را به آنان تبریک گفته، از نقش این قشر عظیم و آینده ساز کشور در امر تأمین صلح و باز سازی کشور ستایش بعمل آورد. رئیس شورای عالی صلح از جوانان کشور خواست تا در فرا گیری علم و معرفت سعی وتلاش نمایند تا در آینده به شخصیت های متخصص و دانشمند برای مردم خود مصدر خدمت گردند. Youth12Aug2012 (5)آقای ربانی گفت که کشور های رو به انکشاف همیشه جمعیت رو به رشد دارند که یک نیروی کاری خوب محسوب میشود؛ ولی اگر از این قشر استفادۀ درست صورت نگیرد، میتواند به یک سرمایۀ راکد مبدل گردیده و یا هم حتی سبب بوجود آوردن خشونت در کشور ها شود و بالآخره منجر به تباهی جوامع خویش گردند. وی افزود که جوانان افغانستان بیش از 60 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند که در انکشاف افغانستان در یک دهۀ گذشته نقش عظیم داشته اند. ایشان گفتند که در سمت شورای عالی صلح خود را نمایندۀ جوانان دانسته و برای رشد و توسعۀ نسل جوان از هیچگونه تلاش دریغ نخواهد ورزید.
رئیس شورای عالی صلح ضمناً از سایر جوانان خواست که برای رشد نسلی از رهبران آیندۀ کشور نقش و وظیفۀ خویش را اداء نمایند.
Youth12Aug2012 (6)همچنان درین محفل قادر ځاځۍ عضو اتحادیۀ جوانان طی صحبتی به نمایندگی از جوانان اتحادیۀ مذکور مراتب امتنان و سپاس خود را بخاطر ضیافت افطاریه به رهبری شورای عالی صلح ابراز و از آمادگی بیشتر جوانان برای سهمگیری در تطیق پروسۀ صلح وعدۀ هر گونه همکاری را سپرد. آقای ځاځۍ از رئیس شورای عالی صلح تقاضا نمود تا در چوکات شورای عالی صلح کمسیون جوانان را ایجاد نماید تا جوانان بتوانند سهم بیشتری را در تطبیق پروسۀ صلح اداء نمایند.
محفل با اهدای دسته های گل از سوی جوانان به رئیس شورای عالی صلح پایان یافت.

Youth12Aug2012 (1)

Youth12Aug2012 (3)

Youth12Aug2012 (4)

Youth12Aug2012 (7)

Youth12Aug2012 (8)

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.